'Dixieland Linda', 'Aprikola', 'Valencia'
'Dixieland Linda' - modern climber, sport of 'Aloha'; Gordon Bonnyman gave the name to the rose for his wife, 1996. I have bought it in the autumn 1998. On the picture the first bloom, August 1999. The rose is planted in 'Buskage' , just in front of  many other roses, more or less yellow to apricot. 'D.L.' is just apricot one. She remains her mother 'Aloha' quite a lot, the same shaped flowers and repeating mostly late summer and autumn. I do not know much about scent, she is too short, I am afraid.. I wonder if 'Dixieland Linda' is really going to be a climber?

Dixieland Lindamodern klätterros, sport av Aloha döpt av Gordon Bonnyman efter hans fru, 1996. Jag hade köpt den hösten 1998 och planterade i Buskage , mitt emot en rad andra gula och aprikosa rosor. D.Linda är just aprikos ros, annars påminner den om sin mor, Aloha - samma form och sätt att växa och blomma. Den remonterar mest sen på sommaren och hösten. Bägge rosor har tendens att blomma om som bäst nästan precis innan frosten kommer. Om den doftar vet jag inte mycket om, rosen är fortfarande så liten (som Aloha, växer ganska långsamt) att man skulle behöva krypa på marken för att lukta på blommorna.. Jag undrar om hon verkligen tänker att bli klätterros?
That is all the shrub of 'Dixieland Linda', in late November 1999, surrounded by Antirrhinum majus nanum.  The rose is rather healthy, a little black spot disease can occur when weather conditions are badly.
The pictures Above and Left have been taken with the analog camera Minolta-Riva
 

Hela buske i slut av november 1999. Också lejongap blommar i fullt som ingenting. Dixieland Linda är ganska frisk ros, bara ibland, vid dålig väderlek kan den drabbas av lite svarfläcksjuka.
Bilderna ovan och vänster var tagna med analog kameran Minolta Riva.
'Dixieland Linda' - the 12th August 2001. The rose is still rather short. The flowers in the bacdkgrounden are: blue - Veronica longifolia, self-sown, Antirrrhinum majus 'Cinamon Bronze' - and grey-green Santolina chamaeciparissus.
After that hard winter 2002/2003 the rose has got more damages then usual. The shrub became even shorter!

Dixieland Linda - den 12te augusti 2001. Rosen håller sig fortfarande låg. Blommorna omkring: självsådd strandveronika, lejongap 'Cinamon Bronze', och  grågrön helgonört som övervintrad föregående vinter.
Efter sträng och lång vinter 2002/2003 blev rosen ganska mycket skadad.   Rosbusken hade blivit ännu mindre! 
'Aprikola'

This is the quite new sort from Kordes (2000),  modern floribunda, ca 80 cm high. I have bought and planted it in late October 2000, together with another rose, 'Valencia'.  In 'Buskage' there are two small terraces and I have raised one of them to have deeper soil layer to plant those roses there. They survived the winter, anyway - but I have not seen them flowering  then (in July).  'Aprikola' remains 'Dixieland Linda' on the picture in Kordes catalogue, but it should not be a climber. In reality they are pretty different.

Aprikola är en nyhet från Kordes (2000) som jag köpt också året 2000.  Den var planterad i 'Buskage', i sen oktober 2000 tillsammans med en annan ros, 'Valencia'. I Buskage finns två små terrasser - och jag har höjt betydligt den högre av dem för att kunna plantera rosor. Det skulle vara två ganska små rosor alltså. Aprikola, som skulle växa till max 80cm, och Valencia, storblommig ros, också låg.  Aprikola på bilden i Kordes katalog påminner om Dixieland Linda, utom att den inte skulle blir klätterros. Men i verkligheten de är ganska olika. Rosorna överlevde vinter men det tog lite tid innan de började  blomma.
                                          'Valencia'

The Tea Hybrid, from Kordes, 1989.  Very shaped, rather large flowers, copper-yellow and strong scented. The rose has got the 'Medal as The Best Scented Rose' in 1989. It should be bushy and tall to 60 cm.
The rose was planted in the late October 2000, on the raised bed I called for Buskterrasserna
I hopped I would take shot of the flowers - two large buds were put on the plant the 8th July 2001 -  and 11th July 2001 first flowers has come out!

Valencia är s.k. tehybrid, d.v.s. storblommig, koppargul ädelformad blomma, skapad av Kordes 1989. Lär dofta starkt - har fått en medalj som 'Bäst Doftande Ros' i 1989. Skulle vara ganska tätt, buskigt och hög till 60 cm. Rosen var planterad i sen oktober 2000, på upphöjd bäd s.k. Buskterrasserna. Redan nästa år, 8de juli 2001, fanns på plantan två stora knoppar och 11te juli 2001 har blommorna slagit ut!
This page was last updated on: September 20, 2014
This page was last updated on: 20 September, 2014
To the Roses 2000
Till svensk trädgårdssida
To the Roses
'Aprikola' - the first flower, 30th July 2001
Aprikola  - första blomma, 30de juli 2001
'Valencia' - Above and Below: the15th  and 16th September 2001. The rose repeats very abundant,  it has got the 19th September 7 new flowers!  
Valencia  - ovan och  nedan: den 15de och 16de september 2001. Rosen blommar andra gång med mycket fler blommor, och 19de september fanns 7 nya blommor!
'Aprikola' - 15th August 2001
Aprikola  - 15de augusti 2001
'Valencia' -  Above and Below: the first flower and the bud, end of July 2001. 
Both pictures were taken with the analog camera Minoilta-Riva

Valencia  -  ovan och nedan: första blomma och knopp,  slut juli 2001. 
Båda bilderna var tagna med den analoga kameran, Minolta Riva.
My happiness with 'Valencia' was not long. In spring 2003 'Valencia'  has never woken; it was dead, I am afraid.  I dug  up  the poor  beauty  and later planted on the same spot the Danish rose 
'Kalmar Castle', which I have bought as a Swedish one, 'Kalmar'..

Min glädje av Valencia varade inte länge. Våren 2003 visade Valencia inga livets tecken, tyvärr. Hon var definitivt död. Jag grävde upp stackars beauty och senare har planterad på samma stället en dansk  ros, 'Kalmar slotrose', som jag köpte med information att det var svensk och hette Kalmar..
Above and Right: 'Aprikola' - end of July 2002
In spring 2003 the rose is not much damaged after the hard winter, opposite to 'Valencia'. Both was not covered with anything but some Christmas Tree twigs, not before end of February. 

Ovan och höger: Aprikola  - slut juli 2002.
Våren 2003, efter den undantagliga stränga och långa vintern var Aprikola inte mycket skadad, till skillnad för Valencia. Bägge var inte skyddade alls på vintern, utom granris i slut på februari.
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
All pictures Below: 
'Aprikola' - middle of July 2004.
Yellow flowers belong to Calendula 
'Buttermilk'.


Alla bilder nedan: 
Aprikola  - mitt i juli 2004.
Gula blommorna hör till ringblomman 
'Buttermilk'.
'Aprikola' - 17th July 2004
Aprikola  - 17de juli  2004
Above there were the last pictures of the rose I have taken. The year 2006 I fell ill and was not able even visit the garden several months. The year 2007 in March Yngve has passed away. I have not any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children completely neglect the garden and you can say that it does not exist any more.

Det var de sista bilderna jag hade tagit på rosen. Året 2006 hade jag varit drabbad av mycket allvarlig sjukdom och kunde inte ens besöka trädgården på flera månader. In mars 2007  har Yngve fått stroke och gått bort. Jag hade inte ens fått någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de bryr sig ingenting om att sköta trädgården.  Man kan säga att den finns inte längre.
To the Roses 2000
To the Roses 2000
Till svensk trädgårdssida
To the Roses
To the Roses
To the Roses 2000
Till svensk trädgårdssida
Left: 
'Dixieland Linda'
the 30th June 2003

Vänster: Dixieland Linda den 30de juni 2003
Below: 2 pictures of  'Dixieland Linda' the 21st October 2005
 Nedan: 2 bilder på  Dixieland Linda  den 21st oktober 2005
Above there were the last pictures of the rose I have taken. The year 2006 I fell ill and was not able even visit the garden, several months. The year 2007 in March Yngve has passed away. I have not got any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children completely neglect the garden I created and you can say that it does not exist any more.

Det var de sista bilderna jag hade tagit på rosen. Året 2006 hade jag varit drabbad av mycket allvarlig sjukdom och kunde inte ens besöka trädgården i flera månader. In mars 2007 har Yngve  fått stroke och gått bort. Jag fick inte ens någon insikt i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de bryr sig ingenting om att sköta trädgården som jag skapade.  Man kan säga att den inte finns längre.
Above: 'Dixieland Linda' the 10th July 2002
Ovan: Dixieland Linda  den 10de juli 2002
      'Valencia' and 'Aprikola' the 16th  September 2001. The mauve flower is an  Arctotic hybr. 
   Valencia  och Aprikola den 16de september 2001.  Den lila blomman det är en antilopöga hybrid.
 Above:  'Valencia' - the 5th July 2002. The rose survived the first winter and these beautiful, perfect flowers came again - this time...

Ovan: Valencia  överlevde hennes första vinter och kom igen med sina vackra, perfect skapade blommor.. så länge i alla fall -  den 5te juli 2002
 Above: 'Valencia' the 16th September 2001; behind  Chrisanthem Zinnia, grown from Polish seeds.
Ovan: Valencia  den  16de september 2001 med röda chrisantemzinniorna, från sådda av mig  polska frön.
Above: 'Valencia' -one large bud the 12th September 2001. The white small flowers (on every picture) are self-sown, strong scented  Alyssum maritimum (now Lobularia maritima), spriding itself everywhere, my favorite.
Ovan:  Valencia  sätter knoppar den andra gängen, den 12te september 2001.  Små vita blommorna på varje bild det är starkt doftande, självsådd strandkrassing, min favorit.
 Above and Below: 'Valencia' the 16th September 2001 
Ovan and nedan: Valencia  den  16de september 2001